Spis Treści

 

O Autorze

Wprowadzenie

Podziękowania

 

Rozdział 1 . FILOZOFIA ANALIZY TECHNICZNEJ


Filozofia, czyli uzasadnienie analizy technicznej

Analiza techniczna czy fundamentalna?

Rodzaj analizy a moment zawarcia transakcji

Elastyczność i możliwość adaptacji analizy technicznej

Zastosowanie analizy technicznej do badania różnych rodzajów rynków

Zastosowanie analizy technicznej do różnych wymiarów czasu

Prognozowania gospodarcze

Analiza techniczna czy analiza wykresów?

Krótkie porównanie analizy technicznej rynków kapitałowych i terminowych

Różnice w znaczeniu indeksów i wskaźników rynkowych

Niektóre zarzuty wobec analizy technicznej

Teoria błądzenia losowego

Uniwersalne zasady

 

Rozdział 2. TEORIA DOWA


Podstawowe tezy

Ceny zamknięcia i linie

Kilka zarzutów wobec teori Dowa

Rynek akcji jak wskaźnik gospodarczy

Teoria Dowa na rynkach terminowych

Podsumowanie

 

Rozdział 3. TWORZENIE WYKRESÓW


Rodzaje wykresów

Wykresy świecowe

Skala arytmetyczna a logarytmiczna

Tworzenie wykresów słupkowych

Wolumen

Liczba otwartych kontraktów

Wykresy słupkowe sporządzone w układzie tygodniowym i miesięcznym

Podsumowanie

 

Rozdział 4. PODSTAWOWE POJĘCIA ANALIZY TRENDU


Trzy kierunki trendu

Trzy stopnie trendu

Linie wsparcia i oporu

Linie trendu

Wyznaczanie linii trendu

Zasada wachlarza

Znaczenie liczby trzy

Kąt nachylenia linii trendu

Linia kanału

Proporcje pomiędzy poszczególnymi ruchami cen

Linia tempa

Wachlarze Ganna i Fibonacciego

Wewnętrzne linie trendu

Dni odwrotu

Luki cenowe

Podsumowanie

 

Rozdział 5. PODSTAWOWE FORMACJE ZAPOWIADAJĄCE ODWRÓCENIE TRENDU


Formacje

Dwa rodzaje formacji: zapowiadające odwrócenie trendu oraz sygnalizujące jego kontynuację

Formacje głowy i ramion

Znaczenie wolumenu

Prognozowanie docelowego poziomu cen

Odwrócona formacja głowy i ramion

Złożona formacja głowy i ramion

Formacje potrójnego szczytu i potrójnego dna

Podwójne szczyty i podwójne dna

Odchylenia od modelowej formacji

Spodki i formacje V

Podsumowanie

 

Rozdział 6. PODSTAWOWE FORMACJE ZAPOWIADAJĄCE KONTYNUACJĘ TRENDU


Trójkąty

Trójkąt symetryczny

Trójkąt zwyżkujący

Trójkąt zniżkujący

Formacja rozszerzającego się (odwróconego) trójkąta

Flagi i chorągiewki

Formacja klina

Formacja prostokąta

Ruch mierzony

Głowa i ramiona jako formacja zapowiadająca kontynuację trendu

Potwierdzenie i rozbieżność

Podsumowanie

 

Rozdział 7. WOLUMEN I LICZBA OTWARTYCH KONTRAKTÓW


Wolumen i liczba otwartych kontraktów jako wskaźniki wtórne

Interpretacja wolumenu dla wszystkich rynków

Interpretacja liczby otwartych kontraktów na rynkach terminowych

Podsumowanie

Kulminacja kupna i sprzedaży

Raport o pozycjach zajmowanych przez graczy

Obserwowanie poszczególnych grup uczestników rynku

Pozycje grup uczestników rynku

Liczba otwartych kontraktów na rynku opcji

Wskaźnik wolumenu sprzedaży/wolumen kupna

Łączenie wskaźników nastroju z innymi narzędziami technicznymi

Podsumowanie

 

Rozdział 8. WYKRESY DŁUGOTERMINOWE


Znaczenie perspektywy długoterminowej

Konstruowanie wykresów kontynuacyjnych

Kontrakt bezterminowy

Trendy długoterminowe podważają hipotezę przypadkowych ruchów cen

Formacje na wykresach: odwrócenia tygodniowe i miesięczne

Przejście od wykresów długoterminowych do krótkoterminowych

Czy należy korygować wykresy długoterminowe o wskaźnik inflacji?

Wykresy długoterminowe nie nadają się do podejmowania decyzji inwestycyjnych

Przykłady wykresów długoterminowych

 

Rozdział 9. ŚREDNIE KROCZĄCE


Średnia krocząca jako niwelator odchyleń

Koperty

Wstęgi Bollingera

Wstęgi Bollingera jako docelowe poziomy cenowe

Szerokość wstęgi mierzy zmienność

Powiązanie średnich kroczących z cyklami

Wykorzystanie liczb Fibonacciego w średnich kroczących

Stosowanie średnich kroczących na wykresach długoterminowych

Reguła czterech tygodni

Optymalizować czy nie?

Podsumowanie

Adaptacyjna średnia krocząca

Alternatywa dla średnich kroczących

 

Rozdział 10. OSCYLATORY I OPINIA WIĘKSZOŚCI


Stosowanie oscylatorów w połączeniu z analizą trendu

Mierzenie impetu

Wskaźnik zmian (ROC)

Konstruowanie oscylatora opartego na dwóch średnich kroczących

Commodity Channel Index

Wskaźnik siły względnej (RSI)

Posługiwanie się poziomami 70 i 30 w celu uzyskiwania sygnałów

Oscylator stochastyczny (K%D)

Oscylator Williamsa %R

Znaczenie trendu

Kiedy oscylatory są najbardziej przydatne?

Metoda MACD

Histogram MACD

Ujęcie długoterminowe

Koncepcja działania wbrew opinii większości na rynkach terminowych

Wskaźniki nastrojów uczestników rynku

 

Rozdział 11. WYKRESY PUNKTOWO-SYMBOLICZNE


Wykresy punktowo-symboliczne a wykresy słupkowe

Konstruowanie krótkoterminowego wykresu punktowo-symbolicznego

Szerokość strefy konsolidacji

Formacje cenowe

Wykresy punktowo-symboliczne o trzykratkowym odwróceniu

Konstruowanie wykresu o trzykratkowym odwróceniu

Wytyczanie linii trendów

Techniki pomiaru

Taktyka stosowana przy zawieraniu transakcji

Korzyści płynące ze stosowania wykresów punktowo-symbolicznych

Wskaźniki techniczne

Wykresy punktowo-symboliczne na komputerze

Średnie kroczące na wykresach punktowo-symbolicznych

Podsumowanie

 

Rozdział 12. ŚWIECE JAPOŃSKIE


 Wykresy świecowe

Podstawowe świece

Analiza formacji świecowych

Filtrowanie formacji świecowych

Podsumowanie

Formacje świecowe

 

Rozdział 13. TEORIA ELLIOTTA


Podstawowe zasady teorii Elliotta

Teoria Elliotta a teoria Dowa

Fale korygujące

Reguła zmienności

Kanały trendowe

Czwarta fala jako obszar wsparcia

Liczby Fibonacciego jako podstawa teorii fal

Proporcje Fibonacciego i zależności procentowe

Liczby Fibonacciego i czas

Połączenie wszystkich trzech aspektów teorii fal

Teoria Elliotta na rynkach towarowych i na rynkach akcji

Podsumowanie i wnioski

Literatura przedmiotu

 

Rozdział 14. CYKLE


Cykle

Koncepcja cyklu a metoda analizowania wykresów

Cykle dominujące

Łączenie cykli o różnych długościach

Znaczenie trendu

Lewa i prawa translacja

Wyodrębnianie cykli

Cykle sezonowe

Cykle na rynku akcji

Styczniowy barometr

Cykl prezydnecki

Łączenie analizy cykli z innymi narzędziami technicznymi

Analiza spektralna

Książki i programy komputerowe

 

Rozdział 15. KOMPUTERY I SYSTEMY TRANSAKCYJNE


Nieco o komputerze

Grupowanie narzędzi i wskaźników

Stosowanie narzędzi i wskaźników

System paraboliczny i i ruch kierunkowy

Zalety i wady systemów transakcyjnych

Potrzebna pomoc eksperta?

Testowanie gotowych systemów lub tworzenie własnych

Podsumowanie

 

Rozdział 16. ZASADY ZARZĄDZANIA PIENIĘDZMI I TAKTYKA ZWIERANIA TRANSAKCJI


Trzy czynniki sukcesu na rynku

Zasady zarządzania pieniędzmi

Relacja zysku do ryzyka

Operowanie różnymi jednostkami transakcyjnymi

Jak postępować po okresach sukcesów lub niepowodzeń?

Taktyka zawierania transakcji

Łączenie wskazówek technicznych i zasad zarządzania pieniędzmi

Rodzaje zleceń

Wykorzystywanie wykresów krótkoterminowych

Dzienne punkty osiowe

Podsumowanie

Rynek akcji

Alokacja środków

Zarządzane rachunki i fundusze powiernicze

Profil rynku

 

Rozdział 17. RYNKI AKCJI A RYNKI TERMINOWE. ANALIZA MIĘDZYRYNKOWA


Analiza międzyrynkowa

Obrót programowany

Powiązania pomiędzy obligacjami i akcjami

Powiązania pomiędzy obligacjami i towarami

Powiązania między towarami a dolarem

Sektory i branże na rynku akcji

Dolar i duże spółki

Analiza międzyrynkowa i fundusze powiernicze

Analiza siły względnej

Siła względna i sektory

Siła względna i akcje poszczególnych spółek

Systematyczna analiza rynku

Scenariusz deflacyjny

Korelacja międzyrynkowa

Analiza międzyrynkowa i sieci neuronowe

Podsumowanie

 

Rozdział 18. WSKAŹNIKI RYNKU AKCJI


Dane

Porównywanie indeksów rynkowych

Wskaźnik wzrostów i spadków (A/D Line)

Dywergencja A/D

A/D dzienny i tygodniowy

Odmiany wskaźnika A/D

Oscylator McClellana

McClellan Summation Index

Nowe maksima i nowe minima

Wskaźnik nowych maksimów i nowych minimów (New High-New Low Index)

Wolumen wzrostowy i spadkowy

Wskaźnik Armsa

TRIN i TICK

Wygładzanie wskaźników Armsa

Otwarty wskaźnik Armsa

Wykresy equivolume

Wykresy świecowe equivolume

Porównywanie indeksów rynkowych

Podsumowanie

 

Rozdział 19. LISTA NAJWAŻNIEJSZYCH KWESTII


Lista najważniejszych kwestii

Sposób koordynacji analizy technicznej i fundamentalnej

Analityk techniczny

Stowarzyszenie Analityków Technicznych (MTA)

Ogólnoświatowy zasięg analizy technicznej

Różne miana analizy technicznej

Aprobata Rezerwy Federalnej

Podsumowanie

 

Dodatek A. ZAAWANSOWANE WSKAŹNIKI TECHNICZNE


Wskaźnik popytu (Demand Index – DI)

Herrick Payoff Index (HPI)

Wstęgi STARC i kanały  Keltnera

Wzór na wskaźnik popytu (Demand Index – DI)

 

Dodatek B. PROFIL RYNKU


Graficzna prezentacja profilu rynku

Struktura rynku

Zasady profilu rynku

Rozwój zakresu i formacje profilu rynku

Analiza długoterminowej aktywności rynku

Podsumowanie

 

Dodatek C. TWORZENIE SYSTEMU TRANSAKCYJNEGO


Pięcioetapowy plan

Etap pierwszy: Zacznij od koncepcji (pomysłu)

Etap drugi: Zamiana koncepcji na zespół obiektywnych reguł

Etap trzeci: Wizualny sprawdzian na wykresie

Etap czwarty: Formalny test komputerowy

Etap piąty: Ocena wyników

Zarządzanie pieniędzmi

Podsumowanie

Słownik

Bibliografia